ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

ყველა სიახლე

არასამთავრობოთა ერთობლივი განცხადება

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია და ხელმომწერი ორგანიზაციები ეხმიანებიან ბოლო პერიოდში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებულ კრიზისულ მდგომარეობას და ამავე დროს, მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას განუხრელად შეასრულოს ენერგეტიკის სექტორში ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული ვალდებულებები.

2014 წლის 18 დეკემბერს ევროპარლამენტმა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა და საქართველოს შესახებ რეზოლუციაც მიიღო, რომელშიც ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის - ენერგეტიკასა და გარემოს დაცვაზე; რეზოლუციით ევროპარლამენტმა მოუწოდა ევროკომისიას, დაეხმაროს და საფუძვლიანი მონიტორინგი გაუწიოს საქართველოს ხელისუფლების ორგანოებს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციისთვის გამიზნული საინვესტიციო პროგრამების განხორციელებისას; თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლების ორგანოებს ევროპარლამენტმა მოუწოდა, დაიცვან ევროკავშირის სტანდარტები და ნორმები, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება დიდი ჰიდროელექტროსადგურების გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.

2018 წლის 14 ნოემბერს ევროპარლამენტმა რეზოლუციით დაამტკიცა ანგარიში საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც, სხვა საკითხებთან ერთად, ყურადღება გაამახვილა გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის საკითხებზე. ევროპარლამენტმა დადებითად შეაფასა ის ფაქტი, რომ 2017 წლის ივნისში, ევროკავშირის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დირექტივისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) დირექტივის მოთხოვნებთან ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისთვის, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“. ამასთან, ევროპარლამენტმა მოუწოდა საქართველოს მთავრობას:

 • შეიმუშაოს ქმედითი ენერგეტიკული სტრატეგია, ხელი შეუწყოს განახლებადი ენერგიების ათვისებასა და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ღონისძიებებს;
 • გაზარდოს საზოგადოების მონაწილეობის დონე/ხარისხი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებისას;
 • გააუმჯობესოს საქართველოს მიერ მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით აღებული ვალდებულებების შესრულების ხარისხი.

ევროპარლამენტმა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს მთავრობას დაგეგმილი აქვს ჰიდროენერგიის შემდგომი განვითარება და, აღნიშნულის გათვალისწინებით, კიდევ ერთხელ მოსთხოვა საქართველოს მთავრობას, უზრუნველყოს ყველა ჰიდროენერგეტიკული პროექტის შესაბამისობა ევროკავშირის სტანდარტებთან, კერძოდ, გზშ პროცესის გამჭვირვალობა, გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გზით.

ევროპარლამენტის რეზოლუციაში აღნიშნული საკითხების ასახვა საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში არსებული პრობლემების გამოძახილია, რომლებიც მოკლედ შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს:

 • განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების სისტემური მიდგომისა და სტრატეგიის არქონა; ახალი სიმძლავრეების მშენებლობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები პრაქტიკულად არასოდეს არის დასაბუთებული, არ ხდება გარემოზე შეუქცევადი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და მიღებული სარგებლის ურთიერთშეპირისპირება გარემოსდაცვითი, კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით.
 • ჰესების მშენებლობის დაგეგმვის გაუმართავი და გაუმჭვირვალ საკანონმდებლო ნორმები;მთავრობასა და ინვესტორს შორის ჰესის მშენებლობის შესახებ მემორანდუმის დადება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამდე ხდება, რაც აზრს უკარგავს გზშ-ს პროცესს. ხშირად ჰესები იგეგმება/შენდება ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნებით გამორჩეულ ადგილებზე, არსებულ ან პოტენციურ დაცულ ტერიტორიაზე.
 • ჰიდროენერგოსექტორში ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტორებისთვის ხანგრძლივი პერიოდით ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შეთავაზება; მსგავსი მიდგომა ამახინჯებს თავისუფალი ბაზრის იდეას და ეწინააღმდეგება ენერგოთანამეგობრობის წესებსა და მასთან დაკავშირებულ საქართველოს ვალდებულებებს. ასევე, ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, მშენებლობის ნებართვები გაიცემა უხარისხო გზშ ანგარიშების საფუძველზე, რომლებზეც  ევროკავშირის არცერთ ქვეყანაში ნებართვა არ გაიცემოდა. 
 • პროექტების ზეგავლენის ქვეშ მყოფი მოსახლეობისა და დამოუკიდებელი ექსპერტების არასაკმარისი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; საუკეთესო შემთხვევაში ხდება მხოლოდ დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირება, მათ მიერ გამოთქმული მოსაზრებებისა და არგუმენტების გათვალისწინების გარეშე.
 • გარემოსდაცვითი/უსაფრთხოების კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტებისა და ნორმების არარსებობა, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის უგულებელყოფა და საბჭოთა პერიოდის მოძველებული ნორმებით სარგებლობა (მაგალითად, მდინარის გარემოსდაცვითი ხარჯის განსაზღვრის მეთოდიკა).
 • ექსპლუატაციაში შესული ჰესების მიერ მინიმალური სტანდარტების, სანებართვოდოკუმენტაციით განსაზღვრული ვალდებულებების და საკომპენსაციო ღონისძიებების შეუსრულებლობა და ამაზე სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირება.
 • ენერგეტიკის სექტორში არსებული ინტერესთა კონფლიქტები და ელიტური კორუფციისსაფრთხეები.

აღნიშნული ხარვეზების გამო, სამწუხაროდ, პრაქტიკაში მცირე ჰესის მშენებლობაც კი, გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს. ამგვარად აშენებული ჰესების ენერგეტიკული ეფექტურობა და ეკონომიკური სარგებელი, ხშირად, მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება საპროექტო პირობებს. ზემოაღნიშნული ხარვეზების გამო, თითქმის ყველა რეგიონში, სადაც ჰესების მშენებლობა მიმდინარეობს/დაგეგმილია, ადგილობრივი მოსახლეობა და გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები სხვადასხვა მშვიდობიანი ფორმით გამოთქვამენ პროტესტს. ამ სამართლიან პროტესტს გარკვეულ შემთხვევებში სახელმწიფო უკანონოდ ზღუდავს რეპრესიული ინსტრუმენტებით, რაც კიდევ უფრო ამწვავებს პრობლემებს და სოციალურ კონფლიქტებს. ეს ყოველივე, კონკრეტულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ადგილობრივ მოსახლეობას დაგეგმილი პროექტების მიმართ კიდევ უფრო მეტ წინააღმდეგობას უჩენს.

ევროპარლამენტის რეზოლუციის შესრულებისა და ზემოაღნიშნული პრობლემების მოგვარების მიზნით:

 • მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, ფართო საზოგადოებრივი მონაწილეობით, დაუყოვნებლივ მოამზადოს ქვეყნის  ენერგეტიკული სტრატეგია და უზრუნველყოს მისი სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება; შეიმუშაოს და დაამტკიცოს ჰიდროენერგეტიკული პროექტების განხორციელების სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ყველა ტიპის რისკების შეფასებას (გარემოსდაცვითი, სოციალური, გენდერული, იძულებითი განსახლების, ეკონომიკური მიზანშეწონილობის და სხვა). მოვითხოვთ, ამ დოკუმენტების შემუშავებამდე შეწყდეს ახალი პროექტების ინიცირება/ განხორციელება.
 • ვთხოვთ ევროკავშირისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოებს, დაეხმარონ ევროკომისიას ევროპარლამენტის ზემოაღნიშნული რეზოლუციის შესრულებაში; მონიტორინგი გაუწიონ საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებში საზოგადოების მონაწილეობის, გამჭვირვალობის, ადამიანის უფლებების დაცვის, ინტერესთა კონფლიქტებისა და გარემოსდაცვითი სტანდარტების საკითხებს; გააცნონ საქართველოს საზოგადოებას, თუ რა ნაბიჯებს დგამენ ევროპარლამენტის აღნიშნული რეზოლუციების შესასრულებლად.
 • მოვუწოდებთ დონორ სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, თავი შეიკავონ პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისგან, ევროპარლამენტის 2018 წლის N2017/2282(INI) რეზოლუციით განსაზღვრული ქმედებების განხორციელებამდე.  

ხელმომწერები:

მწვანე ალტერნატივა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია)

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

ენერგოეფექტურობის ფონდი

ახალგაზრდა მწვანეები

მაჭახლის ხეობის ეთნოსოფელი

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციამ მის პარტნიორ ორგანიზაცია "არტსტუდიო პროექტთან" თანამშრომლობით და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს დაკვეთით დაიწყო მუშაობა მაჭახელას ხეობის ეთნოსოფლის განვითარების გეგმა-კონცეფციის შემუშავების შესახებ. პროექტის ფარგლებში საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის მიერ მოხდება:

 •  ხეობის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და ტურისტული პროდუქტების შესაძლებლობების გამოვლენა;
 • ტურისტული ინფრასტრუქტურის საჭიროებების და განვითარების ხედვის ჩამოაყალიბება;
 • სტატისტიკური ანალიზი;
 • ეკომუზეუმებისა და ეკოსოფლების საერთაშორისო  გამოცდილების ანალიზი და მოდელის შემუშავება;
 • შერჩეული კლასტერტების შიგნით და მათ დასაკავშირებლად პოტენციური მარშრუტის მოკვლევა და დაპროექტება;
 • მაჭახლის ხეობის ტურიზმის მართვის მოდელის  და ხუთ წლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
EuroEco18

დასრულდა ევროპის ეკოტურიზმის მეხუთე კონფერენცია, რომელშიც 21 ქვეყნის 150 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. კონფერენციაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მდგრადი განვითარების მიზნების ტურიზმის ინდუსტრიაში წინ წამოწევის საკითხს. კონფერენციის ფარგელბში სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დისკუსიები ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის: ეკოტურიზმის როლი სიღარიბის დაძლევაში, დაცული ტერიტორიების განვითარება, ტრანსსასაზღვრო ბილიკთა ქსელის განვითარება, კლიმატის ცვლილებები და ევროპული ეკოტურიზმი და სხვ. 

კონფერენციის ფარგლებში წარმოდგენილი ყველა ნამუშევარი, პრეზენტაციების და სხვდასხვა ფორმატის სახით შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

EuroEco2018 - Key Speakers

Glenn Jampol - Chair at Global Ecotourism Network

GLENN JAMPOL is a pioneer in Costa Rica and for the last 30 years has been the owner and developer of two award winning 5 level certified sustainable hotels in Costa Rica.Mr. Jampol is also a farmer and purveyor of single origin estate coffee producing yearly 12,000 kilos of award winning shade grown organic coffee.He worked for Costa Rica National Ecotourism Association (CANAECO), Costa Rican Tourism Board (ICT), he was the vice president of National Accreditation Commission (CNA) and he has also worked as a consultant on national and global sustainability policy of tourism for the Republic of Costa Rica. Mr. Jampol is currently the Chair of the newly formed Global Ecotourism Network (GEN) - comprised of all the ex-Directors of the TIES Advisory Board who in 2015 formed this new global organization representing global sustainable tourism and ecotourism.

Masaru Takayama - Founding Chair, Asian Ecotourism Network.

Mr. Masaru Takayama founded Japan Ecolodge Association (ECOLA), to promote ecotourism and ecolodge uniting responsible tourism and green buildings in Japan. The environmentally-friendly accommodations standard developed by ECOLA is fully recognized by Global Sustainable Tourism Council to bottom up the industry standards in the Japanese marketplace. He is president of travel agency ‘Spirit of Japan Travel’ in Kyoto.

Alex Crevar - Travel Journalist and Editor.

He is writer wand editor. He has reported travel stories as a regular contributor for publications such as The New York Times, National Geographic Travel, and Lonely Planet magazine for more than 20 years. He also regularly advises tourism organizations in the development of best practices. As well as serving as a guest lecturer at universities, Crevar teaches pro bono travel journalism workshops in countries around the world with writers in developing tourism markets.

Bogdan Papuc - Executive Director of Association of Ecotourism in Romania

Bogdan Papuc is director of Romanian Ecotourism Association. The association has achieved a partnership for nature conservation and tourism development among tourism associations, non-governmental associations acting in local development and nature conservation, nature conservation projects and travel agencies. Bogdan was tourism consultant, marketing and communication officer.

Dominika Zareba - Writer, journalist, ecotourism specialist, traveler

Author of Poland’s first book dedicated to ecotourism (“Ekoturystyka”, PWN, 3rd ed. 2010). Writer, freelance columnist and traveler, author of tourist guides and books. Co-founder of the Bezdroża Publishing House. She laid the foundations for the greenways program in Poland and initiated creation of greenway networks across Central and Eastern Europe. She is active with many environmental NGOs and ecotourism networks in Europe and world-wide.

Aivar Ruukel – Board member of the Estonian Nature Tourism Association.

Aivar Ruukel is the owner-operator of SOOMAA.COM /an ecotour operator in Soomaa National Park since 1994, and the Chairman of the Estonian Ecotourism Society (ESTECAS). Aivar is a winner of the Best Promoter of Tourism in 1997 by the Estonian Association of Travel Agents, and recently recognized by the Estonian Hotel and Restaurant Association as "Best in 2007".

Marta Mills - Stakeholder Engagement and Communications Director, TransCaucasian Trail Association (TCTA).

Marta leads stakeholder and community engagement efforts for the TransCaucasian Trail (TCT) project that contributes to the development of sustainable tourism in the Caucasus region. She has many years of experience in communications and stakeholder engagement, including five years at the UK’s Department for International Development (DFID), working on poverty reduction programs in South Caucasus, Eastern Europe and Central Asia.

Andrei Blumer - President of the Association of Ecotourism in Romania (AER)

 Andrei Blumer worked as an ecotourism officer in one of the largest conservation project in Central and Eastern Europe: Carpathian Large Carnivore Project (1999 - 2003). He is one of the founders and the current president of the Association of Ecotourism in Romania (AER) since 2003. He gained extensive practical experience in the field of ecotourism, assisting for more than 15 years protected areas, small scale businesses in tourism and ecotourism destinations.

Marcus Bauer - Co-founder respontour - Responsible Tourism Communication, travel writer and tourism consultant.

Marcus Bauer is a travel writer and tourism consultant, based in the Bliesgau Biosphere Reserve in Saarland, Germany. Besides his work as a lecturer for International Tourism Management, Communication and Social Media at Saarland Business School, the University of Applied Sciences in Saarbrücken, he intensively travels to destinations worldwide and publishes about his travel experiences in various national magazines, newspapers and via social media.

Jeppe Klockareson - Owner & Founder at Fair Travel - Responsible Tourism Representation.

Jeppe has worked in tourism for over ten years with focus on ecotourism and responsible tourism. He is the former Managing Director of Basecamp Explorer Sweden, and left the company in 2008 to become the Product Manager of STA Travel Nordic. He’s a member of the board of the Swedish Ecotourism Society and in 2015 he was elected Chairman of the Steering Committee for Sustainable Tourism Management.

Michael Meyer - Co- Founder of OETE

Coming from the tourism sector, he first worked in the hotel industry and later as a tour guide and product developer for Wikinger Reisen GmbH in Canada, Italy, Poland, Lithuania, Latvia and Georgia. Michael helped to establish the branch office and network of the European Centre for Eco-Agro Tourism (ECEAT) in Germany supporting eco-farmers in developing and marketing offers on Holidays on Farms.

Early in his career he realised that it is important making an effort to influence policy makers to put the right frameworks on sustainable tourism. Together with the NGO Ecological Tourism in Europe (ETE), he contributed to the drafting, negotiating and finally adopting of the International Guidelines for Biodiversity and Tourism Development for the Convention on Biological Diversity with its 192 member states.

Kirsi Hyvaerinen

Managing Director at PRÁTTO Consulting d.o.o., Partner ITB Advisory,

Board Member at Global Ecotourism Network

Kirsi Hyvaerinen has been leading and consulting on change processes in travel and tourism since the mid-90s. She focuses on sustainable development in destinations, capacity building, organizational change, product diversification, branding and marketing. After working with Montenegro´s National Tourism Organisation and its partners 2006-2013, she continues as consultant and educator in the intersection of governments, destination management organisations, tourism SME and NGOs in emerging and developed destinations. In the past two years transnational co-operation projects, adventure travel and work with protected areas have kept her busy. Of Finnish origin, Kirsi loves the great outdoors. She holds a degree in Tourism Management and Marketing from Heilbronn University, Germany.

Rob Holmes 
 
Founder & Chief Storyteller, GLP Films
 
Rob Holmes is the Founder & Chief Storyteller of GLP Films, an award-winning content marketing agency dedicated to authentic storytelling and ROI-based content marketing campaigns for the travel industry.  Rob has a diverse background in multimedia production, sustainable tourism, strategic marketing and global business. In his work with GLP, Rob has spearheaded diverse and strategic partnerships with top-tier tourism boards, media companies, operators, hotels, corporate brands, and NGO partners. Rob serves as a board member for the Global Ecotourism Network (GEN) and Maine Huts and Trails. In-line with his passion for sustainable tourism, Rob has a B.A. degree in Wildlife Management and Conservation Biology and an M.B.A. in International Business, Marketing and Environmental Management. Rob lives in Kennebunkport, Maine, USA. Connect with Rob: Website| Linkedin| Twitter | Instagram
EuroEco18 - კონფერენციის პროგრამა

If you would like to be informed what is happening in Ecotourism now
If you would like to know more about Ecotourism in Europe
Meet and listen to the best professionals in Ecotourism
You can get the big picture, the future landscape or a deeper understanding of ecotourism with the conference sessions of EuroEco 2018 in Tbilisi, so do not miss the chance and join us in Georgia.

 

Conference  Program

European Ecotourism Network Common Approach towards Sustainable Tourism

10th September                                                  11 September                                                    12 September

Session 1 Session 1 Global Ecotourism Network –Glen Jampol

Main Topic:

Ecotourism tool for Community Development in the destinations.

Main Topic:

Ecotourism in the Digital Century – Digital Storytelling, Virtual Travel itineraries.

Asian Ecotourism Network – Masaru Takayama

Key Subject: Ecotourism as Instrument for Poverty Reduction and its Role in the Circular Economy.

Session 2

Aivar Ruukel: Overview towards ecotourism in Europe

Key Subject: Ecotourism Destinations - Protected Areas as for Economic Development

Main Topic:

Ecotourism in the Education of Future Tourism Managers

Official Presentation of European Ecotourism Network- Aivar Rukel/Kirsi Hyvaerinen /Vicky Smith

Session 2

Session 3

Presentation of Ecotourism Trail – Mtatsminda- Turtle lake 

Main Topic:

Standards and Business Development in Ecotourism

Main Topic: Transboundary Trails and Cooperation’s in Ecotourism – Eco-corridors   

 

Key Subject:  Ecotourism Business Models – successful Examples;

Panel discussion + workshop

 

Key Subject: Eco labeling for Sustainable Tourism -

 

 

 

For more information please find detailed program

 

Listen to Glenn Jampol, the chair of the Global Ecotourism Network,

sharing his excitement and thoughts about EuroEco 2018

კონფერენციაზე რეგისტრაცია დაიწყო

ევროპის ეკოტურიზმის V კონფერენციაზე რეგისტრაცია და აბსტრაქტების მიღება დაიწყო!

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის ორგანიზებით  2018 წლის 10-14 სექტემბერს თბილისში გაიმართება ევროპის ეკოტურიზმის V კონფერენცია. 

კონფერენციის პარტნიორია ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტი, მხარდამჭერები: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და დაცული ტერიტორიების სააგენტო. 

ამჟამად მიმდინარეობს კონფერენციაზე დასწრების მსურველთა რეგისტრაცია და მონაწილეთა თემების აბსტრაქტების მიღება. 

კონფერენციაზე დასწრების სურვილის შემთხვევაში გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია მითითებულ ბმულზე:EuroEco2018

ხოლო კონფერენციაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, აღნიშნული რეგისტრაციის გარდა, გამოაგზავნეთ თქვენი საკონფერენციო თემის აბსტრაქტი მითითებულ  ელ-ფოსტაზე: [email protected]

მზადება EuroEco18-თვის

2018 წლის 10-14 სექტემბერს თბილისი უმასპინძლებს ევროპის  ეკოტურიზმის V საერთაშორისო კონფერენციას. კონფერენციის ადგილობრივი ორგანიზატორი საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციაა. მოცემულ ეტაპზე  მიმდინარეობს კონფერენციის საორგანიზაციო საკითხების დაზუსტება, როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორსიო პარტნიორებთან. გასულ კვირას გერმანიის დედაქალაქში ITB Berlin ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა კონფერენციის უცხოელ პარტნიორებთან, სადაც ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა პარტნიორებს გააცნო კონფერენციის ჩატარების სამოქმედო გეგმა და მათთან ერთად განიხილა კონფერენციის ჩატარების სხვადასხვა დეტალები.

ევროპის  ეკოტურიზმის V საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ არსებულ სიახლეებს პერიოდულად გაგაცნობთ ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით. 

 

ტრენინგი თემაზე: ქართული ქვევრი და მარანი

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია აგრძელებს მაჭახელის ხეობაში ღვინის ტურიზმის განვითარებისთვის საჭირო ტრენინგების ციკლს. ამჟამად პროექტით შერჩეულ ბენეფიციარებს გიორგი ბარისაშვილმა ჩაუტარა ტრენინგი თემაზე: ქართული ქვევრი, მარანი და მისი მნიშვნელობა. პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და GEF მხარდაჭერით მიმდინარე პროგრამის „Expansion and Improved Management Effectiveness of the Adjara Regions Protected Areas“ ფარგლებში

ღვინის ტურიზმის პროექტი მაჭახელის ხეობაში

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია აგრძელებს მაჭახელის ხეობაში ახალი ტურისტული პროდუქტების კვლევას და განვითარებას. ამჟამად მიმდინარე პროექტი გულისხმობს ხეობაში არსებული ღვინის ტურიზმის პოტენციალის კვლევას და კვლევის შედეგად შერჩეულ ბენეფიციართათვის აღნიშნული მიმართულებით ტრენინგების ჩატარებას. პროექტის იმ მონაწილეებს ვინც წარმატებით გაივლის ტრენინგს გადაეცემათ აჭარის რეგიონისთვის დამახასიათებელი ვაზის ადგილობრივი ჯიშის ნერგები. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია, მაჭახელის ხეობაში ღვინის ტურისტული მარშრუტების დაპროექტება.

პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და GEF მხარდაჭერით.

ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოება

გაიმართა ტურიზმის ეროვნული დაჯილდეობის  მორიგი ცერემონიალი. საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია, მისი აღმასრულებელი დირექტორის სახით აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობდა ჟიურის წევრის რანგში. გვინდა მადლობა გადავუხადოთ კონკურსის ყველა მონაწილეს და განასკუთებით მათ დამფუძნებლებსა და ორგანიზატორებს გაწეული შრომისთვის და ამ შესაძლებლობების მოცემეისთვის.

ვფიქრობთ საქართველოში ტურიზმი არის იმ ეტაპზე, რომ დავიწყოთ ზრუნვა მისი მდგრადობის ნაწილზე, როგორც გარემოს ისე ადგილობრივი თემის მიმართ. საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია აქტიურად მუშაობს ქვეყნის რეგიონებში  ეკოტურისტული პროდუქტების შექმნასა და განვითარებაში, შესაბამიდას იმედს ვიტოვებთ, რომ მომავალ წელს გვექნება ის მოცემულობა, სადაც ეკოტურიზმის სფეროში არსებული კონკურენცია შესაძლებელს გახდის  აღნიშნულ კონკურსს დაემატოს ეკოტურიზმის კატეგორიაც.