ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

საქართველოს ტურისტული მარშრუტების რუკა

პროექტი განხორციელდა ორგანიზაციების კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის -CENN და საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში. სამუშაოები მიმდინარეობდა 2016 წლის 10 ნოემბრიდან 2017 წლის 1 თებერვლამდე.
პროექტის აქტივობები დაყოფილი იყო რამდენიმე ეტაპად:

I ეტაპი - არასამთავრობო, სამთავრობო და კერძო სექტორის მიერ მიმდინარე და განხორციელებული ტურისტული პროექტების მოძიება და ანალიზი
•სახელმწიფო უწყებები: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, აჭარის კურორეტბისა და ტურიზმის დეპარტამენტი, სხვდასხვა მუნიციპალიტეტების გამგეობები
•არაკომერციული ორგანიზაციები: საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია, ეკო-ტურიზმის განვითარების ცენტრი, ტურიზმის გეოინფორმაციული ცენტრი, მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაცია, ასოციაცია „მთენი“, ასოციაცია „ელკანა“, საქართველოს სპელეოლოგთა კავშირი, ტრანსკავკასიური ბილიკის ასოციაცია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთო სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალენოვანი საქართველო“
•კომერციული ორგანიზაციები: შპს. ჯეოლენდი, შპს. LMC

II ეტაპი - ტურისტული მარშრუტებისა და ობიექტების ერთიანი ბაზის შექმნა
•შეგროვილი მასალების საფუძველზე მომზადდა ტურისტული მარშრუტების ერთიანი ბაზა, რომელიც მოიცავს შემდეგი სახის ინფორმაციას: მარშრუტების ერთიანი ცხრილი რეგიონების მიხედვით, მარშრუტების GPX ფაილები, მარშრუტების ტექსტუალური აღწერა.
•აღანიშნავია, რომ მოცემულ ბაზაში მოხვდა მხოლოდ ის მარშრუტები, რომლებიც სვხდასხვა პერიოდში იქნა გამოკვლეული, აღწერილი და დაპროექტებული.

III ეტაპი - სისტემატიზებული მონაცემების დარუკება
•ერთიანი მონაცემების მიხედვით შეიქმნაGISბაზა, რომელიც რეგიონების მიხედვით, განთავსდა google.com/map-ზე .
•ცალლკე მომზადდა მასალები უშუალოდ Globalforestwach-თვის.

პროექტი განხორციელდა პროექტის - ტყის მდგარდი მართვა საქართველოში ფარგლებში, ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის ფინანსური მხარდაჭერით.