ჩვენ შესახებ

ა(ა)იპ საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო იურიდიულ პირს. ორგანიზაცია დაარსდა 2012 წელს. მისი ძირითად საქმიანობაა ახალი ეკოტურისტული პროდუქტების შექმნის გზით საქართველოში ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. ორგანიზაცია ზრუნავს ტურისტული პროდუქტების განვითარებაზე, ისე რომ შეამციროს უარყოფითი გავლენა გარემოზე და სარგებელი მოუტანოს საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ, ადგილობრივ მოსახლეობას.ასოციაციის მთავარი მიზანია ადგილობრივ თემებში ეკოლოგიური ტურიზმის პროდუქტის განვითარებისა და მოსახლეობის თვითაქტივობის ზრდის გზით, მათივე სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გარემოს დაცვა, რაც  მიიღწევა შემდეგი აქტივობებით,

გახდი ჩვენი ორგანიზაციის წევრი

სიახლეები

პროგრამები

პარტნიორები