2 ბაზალტურის შედგენილობის ბალიშა ლავებიანი კლდე

შუა ეოცენი, ბაზალტური შედგენილობის ბალიშა ლავები