5. ვულკანოგენური ტურბიდიტები

შუა ეოცენი, ვულკანოგენური ტურბიდიტები 

ვულკანოკლასტური ტურბიდიტები პირდაპირი ინდიკატორებია მაგმური და ვულკანური პროცესებისა, კარგად წარმოაჩენენ მაგმური კერის ევოლუციის პროცესებს და არიან სტრატიგრაფიული მარკერები, ვინაიდან აფიქსირებენ პროცესის მიმდინარეობას გეოლოგიური დროის მოკლე ინტერვალებში. ამასთანავე, ტურბიდიტები ზოგადად პირდაპირი მტკიცებულებაა ნალექდაგროვების სუბაქვატური გარემო–პირობებისა.